Jäsenlista

Päivitetty 23.8.2022

Kunniajäsenet

MOTT ry on vuosien varrella nimennyt kunniajäsenikseen autoalalla erityisen ansioituneita jäseniään:

Bremer Kai-Lauri
Craelius Kari
Enbom Nils-Johan
Lehtikari Olavi
Sinervä Matti
Strahlendorff Norbert

Jäsenet

Kari Aalo
Matti Aarnio
Carita Adams-Keinänen
Kirsi Ala-Paavola
Kimmo Alakoski
Maija Andersson
Juhani Anttila
Kare Asp
Taneli Balde
Olli Blomberg
Kai-Lauri Bremer
Hans Brummer
Karin Bäcklund
Ilpo Ceder
Kari Craelius
Jochim Donner
Jaana Ehrnrooth
Ulla Eskelinen
Rolf Gabrielsson
Arto Grönroos
Yrjö Hakulinen
Thomas Hallbäck
Juhani Halmeenmäki
Tarja Hammarberg
Kaisa Hara
Juha Harju
Olli Heikkinen
Petri Heino
Sirpa Heiskanen
Erik Hellberg
Heikki Hiltunen
Tapio Hirvikoski
Simo Hokkanen
Martti Holmikari
Veikko Hoppula
Malla Huttunen
Lauri Hyytiäinen
Tomi Hämäläinen
Bo Ingves
Kimmo Janas
Irmeli Jokilampi
Jari Jokilampi
Anne Jormanainen
Heikki Järvinen
Ville Järvinen
Kari Kaaja
Kalle Kalaja
Riku Kangastie
Riitta Karjalainen
Kalevi Karusuo
Pekka Karvinen
Elina Kasteenpohja
Jaakko Kerkkonen
Juha Kiiskinen
Mikko Kilkki
Risto Kilkki
Timo Kima
Kai Kniivilä
Sakari Kokkonen
Pekka Koski
Hannu Kuosmanen
Jari Kurkinen
Jukka Lakkonen
Johanna Laune
Olavi Lehtikari
Heikki Lehtinen
Tapani Lehtinen
Mikko Leivo
Markku Leskinen
Riitta Leskinen
James Lindblom
Erik Lindbohm
Hannu Lindell
Kari Litja
Jonne Luomala
Riitta Luomala
Olli Lätti
Janne Majara

Timo Makkonen

Petri Matikainen

Roope Matikainen
Mia Meinander
Vesa Mustalahti
Ismo Mäkinen
Heli Narinen
Markus Nieminen
Mauri Nurmi
Eero Nurmikko
Jari Nykänen
Jaana Palomäki
Ari Parkkonen
Aija Parm
Juha Partanen
Mia Pelttari
Pasi Perhoniemi
Ari Perttilä
Seppo Pietiläinen
Ari Pihlajavaara
Marjo Piironen
Tommi Pitenius
Ismo Pohjonen
Jussi Pohjonen
Timo Pokelainen
Stana Porvali
Lauri Puintila
Satu Puntti
Suvi Puntti
Jaakko Rahja
Nina Raitanen
Keijo Rajaniemi
Tiina Rajaniemi
Leena Rautanen-Saari
Antti Reenpää
Sari Reimi
Saara Remes
Pauli Riikonen
Timo Rintakoski
Tero Riuttamäki
Petri Roininen
Juuso Ruskola
Katja Ruuskanen
Kari Ruutu
Teemu Sainio
Ismo Sairanen
Jari Salmi
Harri Salo
Pauli Salokangas
Juhani Saure
Matti Seimola
Antti Siljamäki
Meri Simula
Matti Sinervä
Eero Sinisalo
Usko Sipilä
Juhani Sippola
Antero Siuro
Kim Snellman
Tuija Soikkeli
Kirsi Staff
Norbert Strahlendorff
Jari Suhonen
Eero Syvänen
Jarmo Syvänen
Mika Särkelä
Mika Särkijärvi
Simo Takalammi
Tomi Tallgren
Jaakko Tapper
Raimo Tengvall
Liisa-Maija Thompson
Heidi Thurman-Heinonen
Auli Toivonen
Jukka Tolvanen
Saara Vainio
Markus Vajanne
Veikko T Valkonen
Teppo Vesalainen
Jouko Viljanen
Pyry Vireä
Clas von Bell
Niclas von Bell
Heidi Westerlund
Pekka Ylimutka